pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Boží Slovo potřebuje tělo

Gilbert K. Chesterton napsal, že všichni vědí, že se sv. František podobal Kristu. Pokud je to tak, pravdivá je potom také věta, že se Kristus podobal Františkovi. Proč je to tak důležité? Když ve 12. a na začátku 13. století chtěl někdo vědět, jak vypadal Kristus, říkali mu: „Podívejte se na Františka“, „Kristus byl právě takový, myslel a jednal jako František“. Lze něco říct o Kristu při pohledu na nás?

Biskup Grzegorz Ryś

  
Udělejte všechno, co vám řekne

Za jakých podmínek je možné poslušně přijímat Boží slovo po Mariině vzoru? Je třeba pokory. Apoštol Jakub ve svém listě varuje: „Nechtějte být všichni učiteli“ (Jak 3,1). Postavení učitele totiž člověka přirozeně staví nad druhé, obdařuje ho autoritou, která je vyjádřena starobylým postojem žáků sedících u mistrových nohou. Boží moudrost si ale nelze osvojit jinak než v trvalém postoji učedníka. Proto Pán varuje: „Ani si nedávejte říkat ‘učitel’, jenom jeden je váš Učitel – Kristus.“ A dodává: „Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Mt 23,10–12).

P. Jaroslav Brož

  
Pokora, nositelka lásky - 2

V mé kněžské službě jsem se už mnohokrát setkal s lidmi, kteří vám stále něco nosí, rádi pro vás něco udělají, pomůžou vám, ale když mají oni něco přijmout, vehementně se brání, odmítají. Vesměs jsou to hodní obětavci a jejich nasazení působí příjemně. Uvnitř se však nemají rádi a toto sebeodsouzení vykupují neustálým dáváním se. Nestojí o pochvalu ani o zpětnou pozornost s radostí a svobodně opětovanou. Bojí se, že pokud se otevřou, schytají zranění. Tak zůstávají uzavřeni ve svém strachu ochuzeni o prožitek opravdové lásky přicházející zvenčí. Takový postoj se odráží i ve vztahu k Bohu, který se pro uzavřenost nemůže plně darovat a dát se poznat. Prostě je třeba učit se přijímat dary, riskovat otevřenost, i když může být zneužita, protože ten, kdo takto riskuje, se nakonec střetne s velikostí lásky. Člověče, ztrať sebe v pokoře a najdeš ten nejvzácnější poklad.

br. Dismas OFM Cap.

  
Život jako umělecké dílo

Jestli bychom alespoň kouskem připustili, že každý v sobě nosíme schopnost tvořit, že tedy můžeme učinit život uměleckým dílem, tak máme před sebou úžasnou budoucnost. Tedy jinými slovy: pro co se rozhodneme, zda to či ono uděláme, do čeho se pustíme, na čem budeme společně nebo každý sám pracovat, to vše zanechává na podobě našeho života stopu. Život se stává uměleckým dílem. Nejprve tím, že vše, co Bůh stvořil, včetně člověka, bylo velmi dobré.

Petr Glogar

  
Bratr kardinál - rozhovor s paní Anežkou Mrzenovou, sestrou kardinála Miloslava Vlka

Byli jsme obyčejní vesničané, určitě by nás nenapadlo, zvláště v dětství, že by náš bráška mohl být knězem. Tenkrát jsme měli velkou úctu k panu faráři. Maminka nás učila, když ho potkáme, abychom mu políbili ruku, protože do ní bere Pána Ježíše. Naše rodina byla celkem šestičlenná – rodiče, syn a tři dcery. Měli jsme malé hospodářství a tatínek byl ještě lesní hajný – po svém otci. Rodiče nás vedli k práci, podle toho, co jsme už zastali. Zvláště Míla byl šikovný, naučil se sekat trávu, obilí i dříví a další, dokonce i dojit krávy, bylo-li třeba. Když s chlapci pásli dobytek, nosili s sebou „plecháček“ a nadojili si každý od své krávy mléko, aby zahnali žízeň a posilnili se. Na nějaké rošťárny se také dostalo, byl to normální kluk. V zimě se sáňkovalo, lyže mu tatínek vlastnoručně vyrobil, i když vázání bylo asi to nejprimitivnější.

přip. P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Anička - 2. část

Díky společnosti Orfi lm a členu Sdružení panu Jaroslavu Šilarovi vznikly dva fi lmové dokumenty o Aničce – Chudobka Bílého Krále a Znamení Kříže. Oba jsou dostupné na internetu a i na ně vede odkaz z farních webových stránek. V roce 2013 zahájil diecézní biskup Mons. Jan Vokál tzv. přípravné řízení budoucího beatifi kačního procesu. V rámci tohoto řízení probíhají výslechy očitých svědků Aniččina života, bádání v biskupském archivu, případně dalších archivech, a shromažďují se další svědectví pro beatifi kační proces významná. Anička Tomanová přinesla mnoho obětí za svůj český národ, což je důležité si uvědomit zejména v dnešní složité době. Jejím případným ofi ciálním zařazením mezi zástupy českých světců bychom v ní jistě získali důležitou přímluvkyni před Tváří Boží.

Petr Vlasatý

  
Matka Slova z Kibeho

Ve zjeveních v Kibeho panna maria víc než deset let před válkou po několik let prosila, ať lidé vezmou do rukou růženec, než bude pozdě. Už pět let před válkou byly do rwandy přiváženy zbraně – několik stovek tisíc mačet z Číny. Britská fi rma mil–tec dodala zbraně za skoro 5 milionů dolarů. i do b ro, i zlo zraje. potřebuje lidské srdce a ruce. Genocida ve rwandě není jen africký příběh, který patří minulosti. Je to neustálé varování a výzva k naplnění poselství matky slova.

red.

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT